Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ στις 27 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.),κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του ν.2725/1999,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), μέσω της χρήσης σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της Ο.Χ.Ε. την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ειδικότερα η Γ.Σ. θα διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ληφθούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β΄,24-2-2021), με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας (Ζoom) που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσοτέρων από δύο φυσικών προσώπων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 18.00 , με τον πιο πάνω τρόπο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2.Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-12-2023 – ΄Εγκριση αυτού – Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Οικονομικός – ταμειακός απολογισμός του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 έως 31-12-2023. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Ισολογισμός από 1/1/2023- 31/12/2023- Έγκριση όλων των πιο πάνω- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4.Διαγραφή σωματείων
5.Κανονισμοί

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ο.Χ.Ε., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού αυτής.
Ως αντιπρόσωποι (τακτικοί-αναπληρωτές) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού. Δηλαδή, ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ο.Χ.Ε.. με έγγραφό τους δώδεκα (12) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την 14η Μαρτίου 2024, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού. Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.