Έως 23/10 οι αιτήσεις για τη σχολή προπονητών Β’ επιπέδου

Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Σχολή Προπονητών Χειροσφαίρισης Β’ επιπέδου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

(ΦΕΚ Β’/4397/18-8-2022)

 1. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:
  https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/perigrafi/πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση».
  Τα συνημμένα έγγραφα να είναι σε μορφή pdf και με τίτλο αναλόγως του περιεχομένου.
 2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα
  από 23/9/2022 έως και 23/10/2022. Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται
  εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
 3. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο
  αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία
  του οικείου ιδρύματος.
 4. Οι απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Β’ επιπέδου ( μετά το 2016), μπορούν να «μεταφέρουν» τις
  παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των
  κύκλων 1 και 2 με τους αντίστοιχους βαθμούς. Αυτό αποδεικνύεται από την προσκόμιση του
  διπλώματος αποφοίτησης σχολής προπονητών Β επιπέδου.
 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 6. Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της Σχολής είναι η 13/12/2022 Σχετικές
  ανακοινώσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, τις ημερομηνίες, τις ώρες και τον τόπο
  διεξαγωγής των μαθημάτων θα αναρτηθούν στους ιστότοπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
  (www.gga.gov.gr στην ενότητα ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης.
 7. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου από τη ΓΓΑ στο άθλημα, θα πρέπει να έχει
  αποκτηθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της σχολής (συμπλήρωση ενός έτους με την
  ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)
 8. Η προπονητική εμπειρία, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ’ επιπέδου σε
  αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο/ ομοσπονδία βεβαιώνεται από: α) αντίγραφο της
  σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από
  την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS), και
  β) βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το
  άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής.
 9. Η Ιατρική Βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας χορηγείται από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ή από
  Ιδιώτη ή ∆ημόσιο Νοσοκομείο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα
  μεγαλύτερο του ενός έτους. Στην ως άνω βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία
  έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (προτείνεται η χρήση του σχετικού
  υποδείγματος Ιατρικής Βεβαίωσης).
 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου: www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή
  του.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα Email: pmameka@gga.gov.gr ,
ksarakatsani@gga.gov.gr & ktsiakla@gga.gov.gr.